پالت های فلزی

پالتهای فلزی با درخواست مشتری و با ابعاد مختلف ساخته میشود