شیر تقسیم نسبی مواد

این دستگاه جهت ترکیب کردن مواد نو و آسیابی کاربرد دارد این دستگاه می توان به طور مستقیم بر روی موادکش و خطوط انتقال مواد مرکزی نصب شود