یوبوت دوپوش

توضیحات

در ارتفاع های 16 و 20 و 24 و 32 سانتی متر بارای سقف های 30 و 35 و 40 و 45 مورد استفاده قرار می گیرد.