کنترلرCNT906) ORP)

دستگاه كنترل ORP مدل 73A CNT906 اندازه گيريهاي پتانسيل اكسايش وكاهش(ORP)جزومعمولترين روشهاي الكتروشيمياي است كه براي سنجش مقدارفعاليت يونهاوتعيين خواص كاهنده يا اكسنده محلولهابه كارمي رود.اين اندازه گيري ازجهاتي اندازه گيريPH شباهت داردبا اين تفاوت كه به جاي الكترود شيشه حساس به Hازالكترودهاي فلزي,پلاتين نقره’و.. به همراه يك الكترودمرجع استفاده مي شود.همچنين الكترودمركب پلاتين-كالومل يا(پلاتين Ag/AgCIازنوعoN-LINE بيشترين استفاده دردستگاههايORP را داشته درمواردخاص نيزالكترودهاي كروم’سيانيد…به كارميروند.اختلاف پتانسيل اين الكترودهابا دقت مناسب برروي نمايشگردستگاه نشان داده مي شود.درصورت افزايش يا كاهش پتانسيل نسبت به حدودتعيين شده (MAX و MIN)فرمانهائي براي افزايش موادشيميائي مورد نظرصادرمي گردد.

 مشخصات فني دستگاه كنترل ORP مدل CNT906P

1- برق ورودي 180 تا250 ولت50هرتز 5وات

2- ابعاد12 ×10×10سانتيمتر’وزن730 گرم

3-جنس بدنه ABS درجه حفاظتIP54

4- توانائي كار دردماي C 10- تا C50ورطوبت نسبي 100%-0 

سيستم اندازه گيري

1- سنجش ORP درگستره 0تا2000 ودقت1% با نمايشگرديجيتال ½3رقميLCD

2- توانايي ا تصال به انواع الكترود ORP براي كاربردهاي گوناگون

3- ترانسميتربا امپدانس ورودي بيشتراز 10اهم وجريان خروجي4تا20ميلي أمپر

4- امكان نصب دستگاه تا 200 متر دورتراز محل فرأيند                           

5- حفاظت شده در برابراغتشاش الكترو مغناطيسي noise                                                             

6- حفاظت شده در برابر قطع ووصل يا نوسان برق ورودي

7- سيستم TEST براي تنظيم وأزمايش خروجي ها                                                       

8- سيستم جبران خودكار تغيير دما ATC (طبق سفارش)                                                    

3- سيستم كنترل چهار حدي

1- برنامه ريزي براي نقاط تنظيم MAX وMIN درگستره 0تا2000بادقت1%

2- برنامه ريزي جداگانه محدوده تغييرات Δ  براي MAX و MIN

3- فرمان قطع ووصل درمحدوده MAX به منظورتزريق اسيد يااعلام خطر

4- فرمان قطع ووصل درمحدودهMIN به منظور تزريق بازيااعلام خطر

5- رله هاي خروجي ايزوله با توان يكصدهزاربارقطع ووصل(NC,NO)درشرايط2امپرو250 ولت

سيستم كنترل درصديproportional (طبق سفارش)

جريان ايزوله 4تا20ميلي امپربا قا بليت برنامه ريزي درگستره 0تا2000يا2000تا 0براي ارتباط با رايانه,ثبات

يا… 

 سيستم كنترل تفاضليdifferential (طبق سفارش)

جريان ايزوله4تا20ميلي امپر(I)قابل برنامه ريزي بامقادير MAX وMIN و Δ

طبق روابط زير: I=12+(ORP-MAX)Δ      يا      I=12+(MIN-ORP) /Δ

براي رله اندازي پمپهاي تزريق قابل كنترل يا شيرهاي موتوري

 وسايل جانبي

-الكترودORP ازنوع ازمايشگاهي  با بدنه شيشه اي وصنعتي

-الكترودORP براي نصب درخط لوله يانصب درمخزن با نگهدارنده

- ترانسميتر با خروجي هاي مختلف mA20-4وmA20-0وV5-0 (ايزوله)

- تابلوباطبقه حفاظتي مناسب طبق سفارش                                                 

معرفي بخش هاي مختلف دستگاه

نماي جلوي دستگاه(شكل1)

- نمايشگر½3رقمي LCD براي نمايش ORP ومقادير MAXوMIN (1)

- چراغ نشانه جريان ورودي از ترانسميتر (2)                                                   

- پيچ تنظيم CALبراي كاليبره كردن (3)

- پيچ تنظيم SLOPE براي كاليبره كردن در محلول استاندارد (4)

- كليد انتخاب وضعيت أزمايشي TEST(5)                                            

- پيچ تنظيم براي تغيير در اعداد نمايشگرADT(6)

- كليدSET براي نمايش مقدار MINوMAX (7و8)                                                  

- پيچ ADJ براي برنامه ريزي يا تغييرمقدار MINوMAX (9’10)

- پيچ تنظيم Δ براي برنامه ريزي محدود MIN و MAX (11’12)

- چراغ نشانه  فعال شدن فرمان خروجي  MIN  و MAX (13’14)

نماي پشت دستگاه (شكل2)  

- محل اتصال برق ورودي (21’22)

- اتصال زمين (23)

- پايانه هاي خروجي براي فرمانMAX (24و25و26

- پانه هاي  خروجي براي فرمان MIN (27و28و29)

- پايانه  ورودي براي اتصال به ترانسميتر (30و31)        - پايانه خروجي براي 4تا20 ميلي أمپر (33و34)

 ترانسميتر( شكل 3)

- خروجي ترانسميتر براي ارتباط با دستگاه (41و42)

 -  محل اتصال الكترود (43)                                      

-( روش ا ستفاده ازدستگاه)

ازمايش وتنظيم شكل(1)

1- برق ورودي220ولت را با دقت به پايانه هاي(21و22) وصل كنيددستگاه روشن مي شود.

2- درصورت نيازدمارابه پايانه(37و38) وصل كنيد(درغيراينصورت يك مقاومت100اهمي بجاي ان قرار دهيد).

3- مقدار مورد نظر MIN را با كليد(7) وتنظيم پيچ (9) تنظيم كنبد.

4- مقدار مورد نظر MAXرابا كليد (8)وتنظيم پيچ (10) تنظيم كنيد.

5- كليد 5را به حالت پائين قرارداده تا دستگاه دروضعيت ازمايش (TEST)قرارگيرد.و به كمك پيچ تنظيم(6)

 مقادير ORP  را تغيير دهيد.

6- چراغ13دروضعيت ORP<MIN-Δ روشن ودروضعيت ORP>MINΔخاموش مي شود. 

7- چراغ14دروضعيت ORP<MIX+Δ روشن ودروضعيت  ORP>MIX-Δخاموش مي شود.

كاليبره كردن ORPسنج  (شكل 2و1)

1- برق ورودي را قطع وترانسميترراطبق نقشه متصل كنيدپايانه(31به41و30به42)

2-الكترود رابه محل پايانه اي43وبرق ورودي را با دقت به(21و22) وصل كنيد

3-الكترود را پس از شستشو به مدت 2 دقيقه در اب مقطر قرار دهيد.

4- پيچ تنظيم CAL (3) را بچرخانيد تا عدد صفحه نمايش صفر ديده شود

5-الكترودرا ازاب مقطربيرون اورده داخل محلول استاندارد به مدت2 دقيقه قراردهيد

6- پيچ تنظيم  SLOPEرا بچر خانيد تا ORP صحيح در صفحه نمايش ديده شود.

7- دراين مرحله دستگاه كاليبره شده است مراحل نصب وراه اندازي راانجام دهيد.

نصب وراه اندازي (شكل )

1- كليه اتصالات دستگاه راقطع وآن رادرمحل مناسبي روي تابلوي كنترل نصب كنيد

2- فرمان هاي خروجي MINوMAX را به محل مربوطه متصل كنيد .

3- براي اطمينان يك فيوز2امپري راويك كليدقطع درمسيرCOMهريك ازرله هاي خروجي قرار دهيد.                                            

4- كليدهاي مربوط به رله هاي خروجي را قطع كنيد.

5- به كمك سيمهاي ارتباطي كه باطول مناسب نصب كرده وبه ترانسميترارتباط دهيد

6- الكترود ونگهدارنده رادر محل مناسب نصب كرده وبه ترانسميتر ارتباط دهيد.

7- پس از اطمينان ازعبورمناسب سيال در خط لوله يا مخزن وتماس درست أن باالكترود ’برق ورودي رابه دقت

 متصل كنيد.

8- دستگاه را براي رسيدن به حالت تعادل به مدت 10دقيقه روشن بگذاريد.                                              

9- نمايشگردستگاه بايد ORP واقعي سيال را با اختلاف 05/0 نشان دهد .

10- درصورت مطلوب بودن وضعيت سيستم هاي خروجي( پمپها يا مداراعلام خطر)كليدهاي مربوطه راوصل كنيد.

11-  ORPسيال راپس از افزودن اسيد يا باز به دقت مورد بررسي قرار دهيد .

12- اگردرمدت چنددقيقه ORP درگستره مورد نظرقرارنگرفت,كليدهاي خروجي راقطع كنيد.

رفع عيب

1-اگردرمرحله 9-12دستگاه روشن نشدسيم هاي ارتباط برق دستگاه راكنترل كنيد.

2- اگردرمرحله9-12اعدادغيرقابل قبول روي صفحه نمايش ديده شدترانسميترالكترودونحوه ان را كنترل كنيد.

3- اگراعدادنمايشگرتغييرات شديدرا نشان مي دهداتصالهاي الكترودومحل ان رابررسي كنيد.

4-اگرنمايشگرنسبت به تغييرات ORPهيچ واكنشي نشان نمي دهدالكترودوترانسميتررا بررسي كنيد. 

5-اگردرمرحله 4-11دستگاه رويORP=7/00 كاليبره نشد ترانسميتروالكترود رامورد بررسي قراردهيد.

6-اگردرمرحله4-11و5-11دستگاه به تعادل نرسيدممكن است عيب ازفرسودگي الكترودباشد به دستوركارالكترود

  مراجعه كنيد.

7- اگردرمرحله 12-13تزريق اسيديابازتغييرات شديددرORP به وجوداوردغلظت مواديا دبي تزريق را كم كنيد.

8-اگردرمرحله12-13تزريق ORPكندترازميزان موردانتظاراست’محل نصب الكترودونحوه اختلاط رابررسي كنيد

9-اگرفرمانهاي خروجي به طورپي درپي روشن وخاموش شوند كليدهاي خروجي را قطع وΔ رادوباره تنظيم كنيد

10- اگر پس ازانجام مراحل بالا وضعيت مطلوب حاصل نشدممكن است مشكل ناشي ازطراحي فرايندمحل تزريق

نحوه اختلاط محل الكترودوياموارد پيش بيني نشده باشد.دراين شرايط متخصصين شركت اماده مشاوره خواهندبود.

نگهداري

1-هنگام قطع ووصل اتصالات دستگاه بايد خاموش باشد.

2- الكترودوسيم هاي ورودي دستگاه نبايدنزديك مصرف كنندهاي قوي (پمپ,الكتروموتور,كنتاكتورو..) قرار گيرد

3- بخش حساس الكترود راهميشه مرطوب نگهداريد.

4-اگرمدت طولاني ازالكتروداستفاده نمي شودان رادرمحلول ويژه نگهداري قراردهيد

5-ازتماس اب وموادشيميايي با اتصالات الكتريكي جلوگيري كنيد.

6- در شرايط عادي دوبار كاليبره كردن در هفته براي الكترود كافي است.

7- درشرايطي كه الكترود درمعرض رسوب ومواد الي يا يونهاي مزاحم قرارداردحداقل يكباردرروزان راطبق

دستوركار الكترود بشوئيد وكاليبره كنيد,براي كارائي بهتر, الكترود ويژه اين شرايط راسفارش دهيد.

8- به ازاي هرC10تغييردما تقريبا 3% خطادرORPحاصل مي شوددرمواردي كه اين خطاقابل چشم پوشي

نيست از سيستم ATC وحسگرمربوطه استفاده كنيد.