پی اچ متر پرتابل

سنجش PH از 0 تا 14 با دقت 0.01 نمايشگر ديجيتال 3/5 رقمي توانايي اتصال به انواع الکترودهاي مرکب

اندازه گيري PH يكي از متداولترين تكنيكهاي تجزيه است كه براي تعيين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين كمييت با استفاده از معرف هاي رنگي اسيدو باز (به صورت كاغذ يا محلول با مقياس رنگي ) وبه روش الكترونيكي مي تواند انجام گيرد. اندازه گيري PH به روش الكترونيكي به كمك يك الكترود انجام مي گيرد.الكترود يك سنسور الكترو شيميائي است كه شامل يك الكترود شناساگر و يك الكترود مرجع ا ست. ولتاژ غشا مطابق PH محلول نمونه تغيير مي كند الكترودهاي معمولي كه امروزه به كار برده مي شوند. طوري ساخته مي شوند كه ولتاژ غشاء انها در 7=PH صفر ميلي ولت است.

1 - مشخصات كلي :

1-1: اندازه گيري PHاز 0تا14 با دقت 0/01
2-1: نمايشگر ديجيتال 3/5 رقمي از نوع بلور مايع (LCD)
3-1 :تنظيم دستي دما از 0تا OC100 با دقت 0/1 وپايداري2/5 ±
4-1: توانايي اتصال به انواع الكترودهاي دو گانه (combine)
5-1: تامين انرژي توسط باتري 9 ولت توان 27 W
6-1: وزن بدون وسايل جانبي 250 گرم ،ابعاد 2/5×8×16 سانتيمتر 
7-1: گستره رطوبت محيط 20%-80% 
8-1: گستره دماي محيط OC40-10
9-1: تنظيم شيب (SLOP) در گستره 85 تا 105% با صحت 2±
10-1: امپدانس ورودي بالا

2 - معرفي قسمتهاي مختلف دستگاه:

1-2: نمايشگر بلور مايع (LCD)
2-2 : نمايشگر ضعيف شدن باطري 
3-2 : اتصال BNC براي الكترود PH 
4-2 : كليد روشن و خاموش
5-2: پيچ تنظيم صفر دستگاه در بافر 7/00(CAL)
6-2 : پيچ تنظيم دستي دما (T)
7-2 : پيچ تنظيم شيب (SLOPE)
8-2 : پايانه نگهدارنده 
9-2: در محفظه باطري

3- روش كاربرد :
1-3:در باتري (9-3) را باز كرده و باتري 9 ولت را نصب كنيد.
2-3 :الكترود PH را به محل اتصال(3-3) متصل كنيد.
3-3 : كليد (4-3) را روشن كنيد ودستگاه را يك دقيقه به حال خود بگذاريد.
4-3 :پيچ تنظيم دما را روي دماي نمونه يا بافرها تنظيم كنيد. 
5-3 :الكترود را پس از شستشو با اب مقطر و خشك كردن درون بافر 7 قرار دهيد. 
6-3 :پس از سه ديقه و ايجاد تعادل پيچ تنظيم (CAL) را طوري بچرخانيد كه PH=7 در صفحه نمايش ديده شود.
7-3 :الكترود را پس از شستشو با أب مقطر وخشك كردن در بافر 4 قرار دهيد.
8-3: پس از رسيدن به تعادل پيچ تنظيم شيب (SLOPE) را طوري بچرخانيد كه4 =PH در صفحه نمايش ديده شود. موقعيت اين پيچ درصد خطاي شيب را در الكترود نشان مي دهد.
9-3 :پس از شستشوي الكترود با اب مقطر و خشك كردن ان ، الكترود را در نمونه مورد اندازه گيري قرار دهيد وبعد ازبه تعادل رسيدن PH نمونه را بخوانيد .

4 - نگهداري و رفع عيب:

1-4: از وارد شدن ضـربه، فشار و تماس مواد شيميائي با بدنه دستگاه جلو گيري كنيد.
2-4: اگربه مدت طولاني از دستگاه استفاده نمي شود، باتري را خاموش كنيد. 
3-4:باترهاي ضد نشت (ألكالاين) براي استفاده مطمئن تر هستند. 
4-4 : اگرعلامتBAT در نمايشگر ديده شود باتري ضعيف شده و دستگاه دقت كافي ندارد.
5-4 :براي دقت بيشتر ،دماي نمونه و بافرها را با يك دما سنج با دقت OC1 ± اندازه گيري كنيد و بوسيله پيچ تنظيم دما ، دماي مورد نظر را را به دستگاه اعمال كنيد.
6-4 : به ازاي هر10 درجه خطا در سنجش دما ، خطائي برابر 3% در PH خواهيد داشت .
7-4: PH واقعي بافرها روي بسته بندي انها ثبت شده است براي كاليبره كردن از بافرهاي تازه استفاده كنيد .
8-4: اگر PH نمونه مورد اندازه گيري شمابيشتر از 8 باشد بهتر است به جاي استفاده از بافر 4 در هنگام كاليبرا سيون دستگاه از بافر 9 يا 10 استفاده كنيد .
9-4 : در صورت تعويض الكترود ويا استفاده طولاني از أن عمل كاليبراسيون را تكرار كنيد .
10-4: اگر در مرحله (6-3) كاليبراسيون ، دستگاه تنظيم نشد باتري بافر مورد استفاده ، محل اتصال و سر انجام خود الكترود را بررسي كنيد .
11-4 :الكترودهايي كه شيب (SLOPE) أنها كمتر از 94% را نشان ميد هد فرسوده هستند .
12-4: اگر در مرحله (8-3) پيچ تنظيم شيب به انتهاي سمت راست رسيده و دستگاه تنظيم نشود، تنظيم دما را دوباره انجام دهيد .
13-4: معايب زير ناشي از ضعف الكترود است. براي نگهداري ورفع عيب الكترود به دستور العمل همراه أن مراجعه كنيد .
• نا پايداري در اعداد خوانده شده بيش از 03/0 ±
• زمان رسيدن به تعادل بيش از 5 دقيقه باشد. 
• تكرار پذ يرنبودن جوابها در شرايط يكسان براي يك أزمايش SLOPE كمتر از 94% يا بيش از102%

 

 
5- وسايل جانبي :

كيف مخصوص حمل 
*انواع الكترودهاي PH 
*محلولهاي بافر 
*باتري 9 ولت (اقلام ستاره دار طبق سفارش مي باشند)