کنترلرهدایت(CNT906)

1- برق ورودی 180 تا 250 ولت، 50 هرتز، 5 وات (ورودی طبق سفارش) 2- ابعاد 10*10*12 سانتیمتر، وزن 730 گرم 3- جنس بدنه ABS، درجه حفاظت IP54 4- توانایی کار در دمای 10C تا 50C ورطوبت نسبی 100%

سيستم اندازه گيري :

1ـسنجش هدايت ويژه(EC) بانمايشگرديجيتال 5/3 رقمي LCDمايعات درگستره هاي :        

Ms 01/0-+  m S 200-0، ms2000-0

2ـ توانايي اتصال به الكترود هدايت سنجي براي كاربردهاي گوناگون

3- با جريان خروجي 4 تا 20 ميلي آمپر)طبق سفارش)

4ـ امكان نصب نمايشگر تا 200 متر دور تر از محل فرآيند

5ـ حفاظت شده در برابر اختشاش الكترو مغناطيسي ُُnoise ُ

6ـ حفاظت شده دربرابر قطع و وصل يا نوسان برق ورودي

7ـ سيستم ُُtest ُ براي تنظيم و آزمايش خروجي ها

8ـ سيستم جبران خودكار تغيير دما ُATCُ (طبق سفارش )

سيستم كنترل چهار حدي :

1ـ برنامه ريزي براي نقاط تنظيم ُMAX ُ و ُMINُ در گستره هاي مختلف

2ـ برنامه ريزي جداگانه محدوده تغييرات∆ براي ُMAXُ و ُMIN

3ـ فرمان قطع و وصل در محدوده ُMAXُ به منظور باز يا بسته كردن شيرها يا اعلام خطر

4ـ فرمان قطع و وصل در محدوده ُMINُ به منظور باز يا بسته كردن شيرهاي يا اعلام خطر

5ـ رله هاي خروجي ايزوله با توان يكصدهزار بار قطع و وصل ( NO,NC) درشرايط 2آمپر و 250ولت

4ـ سيستم هاي كنترل درصدي ُpropro tionalُ (طبق سفارش )جريان ايزوله 4 تا 20ميلي آمپر با قابليت برنامه ريزي درگستره هاي مختلف براي ارتباط  با رايانه ، ثبات يا …

5ـ سيستم كنترل تفاضلي ُdifferentialُ (طبق سفارش )

 جريان ايزوله 4 تا 20 ميلي آمپر (I) قابل برنامه ريزي با مقادير ُMAXُ وُMINُ

طبق روابط زير :

= 12 + (EC. MAX) i           i = 12  + (MIN. EC)

براي راه اندازي پمپهاي تزريق قابل كنترل يا شيرهاي برقي

وسايل جانبي(طبق سفارش)  :

ـ الكترود هدايت PVC

ـ الكترودهدايت براي نصب درخط لوله يا نصب در مخزن با نگهدارنده (holder) مخصوص

 ـ انواع الكترودهاي هدايت براي مصارف ويژه (دماي بالا ،رسوب زياد ، مواد آلي و …)

 ـ خروجي هاي مختلف mA 20-4 و   mA20 –0 و V5-0(ايزوله )

ـ تابلو با طبقه حفاظتي منا سب طبق سفارش .

معرفي بخش هاي مختلف دستگاه :

نماي جلوي دستگاه (شكل 1)

ـ نمايشگر 5/3 رقمي ُُLCDُ براي نمايش هدايت و مقاديرُُ,MIN,MAXُ(1)

ـ چراغ نشانه جريان ورودي از ترانسميتر (2)

ـ پيچ تنظيم ًًُCALً براي كالبيره كردن در هدايت صفر (3)

ـ پيچ نتظيم شيب براي كالبيره كردن در محلول استاندارد هدايت (4)

ـ كليد انتخاب وضعيت آزمايشي ًًًTESTً(5)

ـ پيچ تنظيم براي تغيير اعداد نمايشگر ًًًADJً(6)

ـ كليد ًSETً براي نمايش مقدار ًMINً و ًMAX ً (8,7)

ـ پيچ ًADJً براي برنامه ريزي يا تغيير مقدار ًMIN ًوًMAX ً (10,9)

ـ پيچ تنظيم∆ً براي برنامه ريزي محدوده ًMINً يا ًMAX ً (12,11)

ـ چراغ نشانه فعال شدن فرمان خروجي ًMINًو ًMAXً (13,14)

نماي پشت دستگاه و پايانه ها (شكل 2) 

ـ محل اتصال برق ورودي (22,21)

ـ پايان هاي خروجي براي فرمان ًMAXً (26,25,24)

ـ پايانه هاي خروجي براي فرمان  ًMINً (29,28,27)

ـ پايانه ورودي براي اتصال به ترانسميتر الكترود (31,30)

ـ پايانه خروجي براي جريان 4تا 20 ميلي آمپر (34,33)

ـ محل اتصال حسگر دما (38,37)

روش استفاده  از دستگاه

آزمايش و تنظيم  

1 ـ برق ورودي 220 ولت را با دقت به پايانه هاي (22,21) وصل كنيد دستگاه روشن مي شود .

2 ـ در صورت نياز حسگر دما را به پايانه (38,37) وصل كنيد (در غير اين صورت يك مقاومت 100اهمي به جاي آن قرار گيرد)

3 ـ مقدار مورد نظر ًMINً را با پايئن اوردن دكمه (7) و تنظيم پيچ (9) انتخاب كنيد .

4ـ مقدار مورد نظر ًMAXً را با پايئن اوردن دكمه(8) و تنظيم پيچ (10) انتخاب كنيد

5ـ كليد 5را پايئن اورده تادستگاه دروضعيت آزمايش (TEST ) قرارگيردبه كمك پيچ تنظيم (6) مقادير EC مجازي را تغيير دهيد .

6ـ چراغ (13) در وضعيتًEC <MIN - ∆ ً روشن و در وضعيتًEC > MIN +∆ ً خاموش مي شود

7ـ چراغ (14) در وضعيت EC> MAX +  ∆ً روشن و دروضعيتًEC < MAX -∆ ً خاموش مي شود.

8ـ يك آمپر سنج مناسب را درمدار پايانه هاي (34,33) قراردهيد وجريان خروجي راكنترل كنيد.(بند 4و5 مشخصات فني).

9-(∆) را به كمك تكرار مرحله 5 تا 8 و تغيير پيچهاي 11,12 تنظيم كنيد .

كالبيره كردن هدايت سنج (شكل 5)

1ـ برق ورودي را قطع و سيم مخصوص ترانسميتر راازپايانه هاي( (42,41به محل پايانه اي (31,30 ) وصل كنيد

2- الكترود را به ترانسميتر وصل كنيد. 

3ـ برق ورودي را با دقت به (22, 21) وصل كنيد .

4ـ الكترود را از خارج محلول وخشك نمائيد .

5ـ پيچ تنظيم (3) را بچرخانيد تا هدايت صفر در صفحه نمايش (1 ) ديده شود .

6ـ الكترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت10 دقيقه در محلول استاندارد قرار دهيد .

7ـ پيچ تنظيم شيب (4) را بچرخانيد تا هدايت صحيح در صفحه نمايش (1) ديده شود

8 ـ در اين مرحله دستگاه كالبيره شده است . مراحل نصب و راه اندازي را انجام دهيد .

12ـ نصب وراه اندازي (شكل 6)

1ـ كليه اتصالات دستگاه را قطع و آن را در محل مناسبي روي تابلوي كنترل نصب كنيد .

2ـ فرمانهاي خروجي ًMIN ً و ًMAX ً را به محل مربوطه متصل كنيد .

3ـ براي اطمينان يك فيوز2آمپري ويك كليد قطع درمسير ًCOMً هريك ازرله هاي خروجي  قرار دهيد .

4ـ كليدهاي مربوط به رله هاي خروجي را قطع كنيد .

5ـ به كمك سيم هاي ارتباطي كه با طول مناسب تهيه شده ترانسيميتر را به دستگاه مربوط كنيد .

6ـ الكترود و نگهدارنده را در محل مناسب نصب كرده به ترانسميتر ارتباط دهيد .

7ـ پس از اطمينان از عبور مناسب سيال در خط لوله يا مخزن و تماس درست آن باالكترود ، برق ورودي را به دقت متصل كنيد .

8ـ دستگاه را براي رسيدن در به حالت تعادل به مدت 10 دقيقه روشن يگذاريد .

9ـ نمايشگر دستگاه بايد هدايت واقعي سيال را با اختلاف 05/0 ± نشان دهد .

10-درصورت مطلوب بودن وضعيت سيستم هاي خروجي (پمپها يا مداراعلام خطر) كليدهاي مربوطه وصل كنيد.

11ـ هدايت سيال را پس ازافزودن محلول با هدايت كم وزياد به دقت مورد بررسي قرار دهيد.

12ـ اگر در مدت چند دقيقه هدايت در گستره مورد نظر قرار نگرفت ، كليدهاي خروجي را قطع كنيد

رفع عيب

1ـ اگر در مرحله 9ـ12 دستگاه روشن نشد ، سيم هاي ارتباط برق دستگاه را كنترل كنيد .

2ـ اگردرمرحله 9ـ12اعداد غيرقابل قبول روي صفحه نمايش ديده شده ترانسميتر,الكترودونحوه اتصال آن را كنترل كنيد .

3ـ اگراعداد نمايشگرتغييرات شديد را نشان مي دهد اتصالهاي الكترود ومحل آنرا بررسي كنيد.

4ـ اگر نمايشگرنسبت به تغييرات هدا يت هيچ واكنشي نشان نمي دهد،الكترود وترانسميتررابررسي كنيد .

5ـ اگردرمرحله 4ـ11دستگاه روي صفر كاليبره نشده،ترانسميتروالكترودرا مورد بررسي قرار دهيد .

6ـ اگرفرمان هاي خروجي به طورپي درپي روشن و خاموش شوند،كليدهاي خروجي را قطع وΔ رادوباره تنظيم كنيد

7ـ اگر پس از انجام مراحل بالا وضعيت مطلوب حاصل نشد،ممكن است مشكل ناشي ازطراحي فرآيند،محل تزريق نحوه اختلاط ، مخزن الكترود و يا موارد پيش بيني  نشده باشد .

 در اين شرايط متخصصين شركت آماده مشاوره خواهند بود .

نگهداري

1ـ هنگام قطع يا وصل اتصالات ، دستگاه بايد خاموش باشد .

2ـ الكترودوسيمهاي ورودي دستگاه نبايدنزديك مصرف كنندهاي قوي (پمپ،الكتروموتوركنتاكتور و …) قرار گيرد .

3ـ از تماس آب و مواد شيميايي با اتصالات الكتريكي جلوگيري كنيد .

4ـ در شرايط عادي دو بار كاليبره كردن در هفته براي الكترود كافي است

5ـ در شرايطي كه الكترود درمعرض رسوب،مواد آلي يا يونهاي مزاحم قرارداردحداقل يكباردر روزآن را طبق دستور كارالكترود بشوئيد وكاليبره كنيد,براي كارايي بهترالكترود ويژه اين شرايط را سفارش دهيد .

6ـ به ازاي هر C 1 تغيير دما تقريباً 2٪ خطا در هدايت حاصل مي شود . در مواردي اين خطا قابل چشم پوشي نيست از سيستم ًATC ً و حسگر دماي مربوطه استفاده كنيد .

 

كليه دستگاههاي ساخت اين شركت از 1 سال ضمانت و 5 سال خدمات پس از فروش برخوردار است