کنترلرCNT906)PH)

اندازه گيري pH يكي از تكنيك هاي متداول تجزيه است كه براي تعيين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه بكار مي رود . اين كميت به صورتLog[H+] =pH اسيدي و معمولاً درمحدوده 0 تا 14 تعريف ميشود . سنجش pH با استفاده از معرف هاي رنگي اسيد و باز (به صورت كاغذ يا محلول با مقياس رنگي) و يا به روش پتانسيومتري (با استفاده از الكترود شيشه )انجام مي گيرد. اين روش كه در بيشتر دستگاههاي pHمتر امروزي بكار مي رود ، سرعت و دقت بيشتري دارد و اساس آن استفاده از يك الكترود انتخابگر يوني (Ion Selective) ويژه موسوم به الكترود شيشه است . در اين الكترود يك غشاء شيشه اي با تركيب خاصي استفاده مي شود كه فقط نسبت به تعداد يونهاي +Hحساس است . در تصفيه بيو لوژيكي پسابها شرايط اسيدي يا قليايي بودن مخلوطهاي مايع تا ثيرات اساسي بر روي فعاليت ميكروارگانيسم ها دارد . بنابراين كنترل pH به صورت On – Line و پيوسته مورد نياز است . به علاوه در فرآيندهاي مختلف تهيه آب آشاميدني نمايش و كنترل دقيق pH ضروري مي باشد .

 1 -مشخصات كلي :
الفـ ) سيستم اندازه گيري :
1-برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز , 5 وات
2- ابعاد 12*10*10 سانتيمتر ,وزن 730 گرم
3- جنس بدنه ″ABS″ درجه حفاظت IP54
4- توانايي كار در دماي C10- تا C50 و رطوبت نسبي ٪100ـ0
5ـ سنجش ″pH″ در گستره ″0تا 14″ و دقت 1./. با نمايشگر. ديجيتال 5/3 رقمي ″LCD″
6ـتوانايي اتصال به انواع الكترود ″pH″ براي كاربردهاي گوناگون
7-ترانسميتر با امپدانس ورودي بيشتر از 10 مگا اهم
8ـ امكان نصب نمايشگر تا 200 متر دورتر از محل نصب الكترود
9ـ حفاظت شده در برابر اغتشاش الكترومغناطيسي ″noise″
10ـ حفاظت شده در برابر قطع و وصل  يا نوسان برق ورودي
11ـ سيستم ″TEST″ براي تنظيم و آزمايش خروجي ها
12ـ جريان خروجي 4 تا 20 ميلي آمپر  (طبق سفارش )
ب) سيستم كنترل
◄سيستم كنترل چهار حدي :
1-تنظيم براي نقاط ″MAX″ و ″MIN″ در گستره ″0 تا 14″ با دقت 01/0
2ـ تنظيم جداگانه محدوده تغييرات ″ ∆  ″ براي ″MAX ″ و ″MIN″
3ـفرمان قطع و وصل در محدوده ″MAX″ به منظور تزريق اسيد يا اعلام خطر
4ـ فرمان قطع و وصل در محدوده ″MIN″ به منظور تزريق باز يا اعلام خطر     
5ـ رله هاي خروجي ايزوله با توان يكصد هزار بار قطع و وصل (NC,NO) در شرايط 1 آمپرو250 ولت


◄سيستم كنترل درصدي ″Proportional″ (طبق سفارش )
جريان ايزوله 4 تا 20 ميلي آمپر با قابليت تنظيم در گستره ″ 14تا 0 ″ يا ″ دلخواه″ براي ارتباط با رايانه , ثبات يا …


◄سيستم كنترل تفاضلي ″Differential″ (طبق سفارش )
 جريان ايزوله 4 تا 20 ميلي آمپر (I) قابل تنظيم با مقادير  ″MAX″ و ″″MIN و ∆طبق روابط زير :
 = 12 + (MIN – pH)  /  I  يا   I = 12 + (pH-MAX ) /    
 براي راه اندازي پمپهاي تزريق قابل كنترل يا شيرهاي برقي
2ـ‌كاربرد :


ـ اندازه گيري و كنترل pH  در:
◄صنايع شيميايي جهت كنترل فرايند
◄آزمايشگاههاي شيمي
◄تصفيه آب و فاضلاب
◄فرآيندهاي بيوشيمي


3ـ معرفي بخش هاي مختلف دستگاه  :


◄نماي جلوي دستگاه شكل1:
ـ نمايشگر 5/3رقمي بلور مايع (LCD) (1)
ـ چراغ نشانه جريان ورودي از ترانسميتر (2)
ـ پيچ تنظيم ″CAL  براي كاليبره كردن در   7.00 (3) ph=
ـ پيچ تنظيم شيب براي كالبيره كردن در pH=4.00 يا10.00= pH (4)
ـ كليد انتخاب وضعيت آزمايشي ″TEST″(5)
ـ پيچ تنظيم براي تغيير در اعداد نمايشگر ″ADJ″ (6)
-كليد ″SET″ براي نمايش مقدار ″MIN″و″MAX″(8,7)
-پيچ″ADJ″براي برنامه ريزي يا تغيير مقذار″MIN″ و ″MAX″(10,9)
ـ پيچ تنظيم ″  ∆ ″ براي تنظيم محدوده ″MIN″ و ″MAX″(12,11)
ـ چراغ نشانه فعال شدن فرمان خروجي ″MIN″و ″MAX″(14,13)


◄نماي پشت دستگاه يا پايانه ها شكل2
ـ محل اتصال برق ورودي (22,21)
ـ اتصال زمين (23)
ـ پايانه هاي خروجي براي فرمان ″MAX″(26,25,24)
ـ پايانه هاي خروجي براي فرمان″MIN″(29,28,27 )
ـ پايانه ورودي براي اتصال به  ترانسميتر (,31,30)
ـ پايانه خروجي براي جريان 4 تا 20 ميلي آمپر (34,33)
ـ محل اتصال حسگر دما (37 ،38)
◄ترانسميتر شكل3
ـ خروجي ترانسميتر براي ارتباط با دستگاه (42,41)
ـ محل اتصال الكترود (44,43)


4ـ‌ روش كاربرد:
                                               
◄آزمايش و تنظيم
1ـ برق ورودي 220 ولت را با دقت به پايانه هاي (22,21) وصل كنيد ،دستگاه روشن مي شود.
2ـ در صورت نياز ، حسگر دما را به پايانه (38,37) وصل كنيد (در غير اين صورت يك مقاومت 1100همي به جاي آن قرار گيرد، ).
3ـ مقدار مورد نظر ″″MIN را با پايين زدن كليد (7)و تنظيم پيچ MIN(9) (به طور همزمان ) انتخاب كنيد
 4ـ مقدار مورد نظر ″MAX″ را با پايين زدن كليد (8) و تنظيم پيچ  (10) (به طور همزمان ) انتخاب كنيد .
5ـ كليد 5 رابه پايين زده تا دستگاه در وضعيت آزمايش (TEST ) قرار گيرد . به كمك پيچ تنظيم (6) مقادير pHرا تغيير دهيد.
6ـ چراغ (13) در وضعيت ∆ ″ ″PH<MIN-روشن و در وضعيت ″pH >MIN +∆  ″  خاموش مي شود .
7ـ چراغ (14) در وضعيت ″pH >MAX+  ∆ ″ روشن و در وضعيت ″pH <MAX - ∆  ″ خاموش مي شود .
8ـ يك آمپر سنج مناسب را در مدار پايانه هاي (34,33) قرار دهيد و جريان خروجي را  كنترل كنيد
 9ـ ″  ∆  ″ را به كمك تكرار مرحله 5 تا 8 و تغيير پيچهاي 12,11 تنظيم كنيد
 ◄ كاليبره كردن سيستم اندازه گيري
1ـ برق ورودي را قطع و ترانسميتر را طبق نقشه متصل كنيد (پايانه 30به 41و 31 به 42)
2ـ الكترود را به محل پايانه اي (44و43) و برق ورودي را با دقت به (22و21) وصل كنيد .
3ـ الكترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت 10 دقيقه در بافر 00/7   قرار دهيد .
4ـ پيچ تنظيم (3) را بچرخانيد تا ″pH″صحيح در صفحه نمايش (1) ديده شود .
5ـ الكترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت 10 دقيقه در بافر 4 يا 10 قرار دهيد .
6ـ پيچ تنظيم شيب (4) را بچرخانيد تا ″pH″صحيح در صفحه نمايش (1) ديده شود.
7ـ در اين مرحله دستگاه كالبيره شده است . مراحل نصب و راه اندازي را انجام دهيد.                   
◄نصب و راه اندازي
1ـ كليه اتصالات دستگاه را قطع و آن را در محل مناسبي روي تابلوي كنترل نصب كنيد .
2ـ فرمان هاي خروجي ″MIN″و ″MAX″ را به محل مربوطه متصل كنيد .
3ـ براي اطمينان يك فيوز2 آمپري در مسير″COM″هر يك از رله هاي خروجي قرار دهيد .
4ـ كليدهاي مربوط به رله هاي خروجي را قطع كنيد .
5ـ به كمك سيم هاي ارتباطي كه با طول مناسب تهيه شده ترانسميتر را به دستگاه مربوط كنيد .
6ـ الكترود و نگهدارنده را در محل مناسب نصب كرده و به ترانسميتر ارتباط دهيد .
7ـ پس از اطمينان از عبور مناسب سيال در خط لوله يا مخزن و تماس درست آن با الكترود ,برق ورودي را به دقت متصل كنيد .
8ـ دستگاه را براي رسيدن به حالت تعادل به مدت 10 دقيقه روشن بگذاريد .
9ـ نمايشگر دستگاه بايد ″pH″واقعي سيال را با اختلاف05/0 ± نشان دهد .
10ـ در صورت مطلوب بودن وضعيت  سيسيتم هاي خروجي (پمپها يا مدار اعلام خطر ), كليدهاي مربوطه را وصل كنيد .
11ـ ″ pH ″سيال را پس از افزودن اسيد يا باز به دقت مورد بررسي قرار دهيد .
12ـ اگر در مدت چند دقيقه  ″pH″ در گستره مورد نظر قرار نگرفت ,كليدهاي خروجي را قطع كنيد .
5ـ‌ رفع عيب و نگهداري


1ـ اگر دستگاه روشن نشد , سيمهاي ارتباط برق دستگاه را كنترل كنيد .
2ـ اگراعداد غير قابل قبول روي صفحه نمايش ديده شد ترانسميتر ,الكترود و   نحوه اتصال آنرا بررسي كنيد .
3ـ اگر نمايشگر نسبت به تغييرات PH هيچ واكنشي نشان نمي دهد،الكترود و ترانسميتر را بررسي كنيد.
4- اگراعداد نمايشگر تغييرات شديد را نشان مي دهد اتصال الكترود و محل آن را بررسي كنيد .
5- اگردستگاه روي 00/7  pH=كالبيره نشد,ترانسميتر و الكترود را مورد بررسي قرار  دهيد .
6ـ اگر دستگاه به تعادل نرسيد , ممكن است عيب از فرسودگي  الكترود باشد ,به دستور كار الكترود مراجعه كنيد .
7ـ اگر تزريق اسيد يا باز تغييرات شديد در″pH″ به وجود آورده ,غلظت مواد يا دبي را كم كنيد .
8ـ اگر تغيرات ″pH″كندتر از ميزان مورد انتظار است ,محل نصب الكترود و نحوه اختلاط را بررسي كنيد .
9ـ اگر در فرمان هاي خروجي به طور پي در پي روشن و خاموش شوند ,كليدهاي خروجي را قطع كرده و"∆ "را دوباره تنظيم كنيد .
10ـ اگر پس از انجام مراحل بالا وضعيت مطلوب حاصل نشد ,ممكن است مشكل ناشي از طراحي فرايند محل تزريق و نحوه اختلاط ,و محل الكترود و يا موارد پيش بيني نشده باشد . در اين شرايط متخصصين شركت آماده مشاوره خواهند بود .
◄نگهداري
1ـ هنگام قطع ووصل اتصالات , دستگاه بايد خاموش باشد .
2ـ الكترود و سيمهاي ورودي دستگاه نبايد نزديك مصرف كنندهاي قوي (پمپ ,الكتروموتور,كنتاكتورو …) قرار مي گيرد.
3ـ بخش هاي حساس الكترود را هميشه مرطوب نگه داريد .
4ـ اگر مدت طولاتي از الكترود استفاده نمي شود آن را در محلول ويژه نگهداري قرار دهيد .
5ـ از تماس آب و مواد شيميايي با اتصالات الكتريكي جلوگيري كنيد .
6ـدر شرايط عادي دو باره كالبيره كردن در هفته براي الكترود كافي است .
7ـ در شرايطي كه الكترود در معرض رسوب ,مواد آلي يا يونهاي مزاحم قرار دارد حداقل يكبار در روز آن را طبق دستور كار الكترود بشوئيد و كالبيره كنيد , براي كار آرايي بهتر , الكترود ويژه اين شرايط را سفارش دهيد .
8ـ به ازاي هر °C10 تغيير دما تقريبا 3٪ خطا در ″pH″ حاصل مي شود . در مواردي كه اين خطا قابل چشم پوشي نيست از سيستم ″ATC″و حسگر دماي مربوط استفاده كنيد .


6ـ‌ وسايل جانبي(طبق سفارش) :


ـ‌الكترود pH ازنوع ژل با بدنه فايبر گلاس
ـ الكترود pH براي نصب در خط لوله يا نصب در مخزن با نگهدارنده (holder) مخصوص
ـ انواع الكترود هاي pH  براي مصارف ويژه (دماي بالا  ، رسوب زياد ، و مواد آ لي و …)
ـ تابلو با طبقه حفاظتي مناسب طبق سفارش
-انواع بافر و محلولهاي نگهدارنده