گازگیر کنار دستگاه

مزایای استفاده از گازگیر های کنار دستگاه : توزیع یکنواخت حرارت:کاهش زمان خشک کردن(بازده بالا) کنترل حرارت دقیق،دقت بسیار بالا با کنترل عالی. صرفه جویی در انرژی برق. افزایش سرعت سیکل تزریق و کاهش زمان ذوب با پیش گرم. تولید رطوبت گیر از 25 کیلوگرم تا 2000 کیلوگرم طبق سفارش. قابلیت گازگیری در دو مرحله برای گازگیری بهتر. جابه جایی آسان دستگاه