میکسر رنگ حجمی

با استفاده از میکسر رنگ اتوماتیک مقدار رنگ ترکیبی با مواد اولیه به طور یکنواخت انجام خواهد شد. با تنظیم دقیق این دستگاه جنس رنگ بطور دائم یکنواخت باقی خواهد ماند. هرگز یک حجم زیادی از مواد و رنگ ترکیبی بوجود نمی آید به همین علت از هدر رفتن رنگ جلوگیری می نماید. دستگاه میکسر رنگ قابلیت اضافه نمودن هم زمان چندید رنگ را دارا می باشد. این دستگاه با تغییر ماردون های مختلف قابلیت اضافه نمودن مستربچ از 100گرم تا 40کیلوگرم در ساعت را دارا می باشد.