میکسر گازگیردار

این دستگاه قابلیت مخلوط کردن و گرم کردن مواد به صورت همزمان را دارا می باشد. همچنین از این دستگاه می توان بصورت مجزا استفاده کرد. در این دستگاه به علت همزمانی میکس و گرم شدن مواد کیفیت گازگیری بهبود یافته .