مواد شیمیایی

مواد شیمیاییمواد شیمیایی

توضیحات مختصر:

We are producing all granular filter materials (silica quartz sand, gravel, anthracite, Activated Carbon, Garnet , ... ) in Iran Specify for water treatments plants and water desalination plants in the middle east,

We are producing all granular filter materials (silica quartz sand, gravel, anthracite, Activated Carbon, Garnet , ... ) in Iran Specify for water treatments plants and water desalination plants in the middle east,

We also provide the Chemicals used in water purification and desalination like sulphuric acid 98 %Caustic Soda 30%Sodium Meta Bi Sulphite (SMBS) food gradeSodium hypochlorite-NaOCl 10 %, Fe Cl3 40% (W/v) and etc

اولین تولید کننده کربن فعال و آنتراسیت در ایران
فروشنده : پالنده صاف
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : تولید کننده
021-88554738