پرسش و پاسخ

تفاوت شومینه برقی و معمولی چیست؟
در شومینه برقی آتش وجود ندارد و گرما و نمای شعله توسط برق تامین می شود.

مصرف برق شومینه برقی چقدر است ؟
شومینه برقی مصرف برق حدود 10w برای نمایش و 800w برای گرما می باشد.