آدرس مشترک : طلا سبز دام گستر و شرکت بازرگانی کولین آدرس کارخانه : تبریز, دروازه تهران, خیابان نمایشگاه کارخانه کفش تابا