تلفن کارخانه : 5332230 5332231 (0262) تلفن فروشگاه مرکزی : 66408344 66401512 (021)