این موسسه جهت ترویج فرهنگ قصه گویی تاسیس گردیده است و تمامی امور مربوط به نگارش و ویرایش و تولید قصه های صوتی یا تصویری را انجام میدهد