کارآفرین برتر جشنواره امیرکبیر سال85، دارای لوح تقدیر از وزیر رفاه اجتماعی به عنوان بازنشسته نمونه کشوری موبایل : 1448560 - 0912