تلفن شرکت بلا : 6 - 66026155 (021) شرکتهای تابعه : پخش جمشید، کفش فدک و کارتن کار آدرس مشترک : شرکت کارتن کار