هدایت سنج

◄ ثابت سل قابل تنظيم از 1 الی 10cm ◄ برق ورودي 220v -50hz ،جريان ورودي 20 mA ◄ وزن بدون وسايل جانبي 680 گرم ◄ ابعاد 24×16×9 سانتيمتر ◄ نمايشگر ديجيتال 3.5 رقمی ( LED) ◄ نشان دهنده واحد اندازه گیری میکروزیمنس بر سانتیمتر یا میلی زیمنس بر سانتیمتر ◄ رنج اندازه گیری:0.1میکرو زیمنس تا199.9میکرو زیمنس 1میکروزیمنس تا1999میکروزیمنس 0.1میلی زیمنس تا19.99میلی زیمنس 1میلی زیمنس تا199.9میلی زیمنس

سنجش هدايت الكتريكي يك روش سريع و مطمئن جهت تخمين زدن غلظت يونها در محلول است .هدايت سنجي در علوم و صنايع كاربردهاي متعددي دارد كه اندازه گيري  غلظت يونها در  محلولهاي آبي مهمترين كاربرد آن به شمار مي آيد.

معمولابراي سنجش هدايت الكتريكي محلول يك جريان متناوب(I) توسط دو صفحه الكترود به بخشي از محلول كه بين اين دو صفحه بافاصله ثابت محصور شده،اعمال مي شود.با اندازه گيري اختلاف پتانسيل(V)،مقاومت (R) بدست مي ايد و با دانستن ثابت سل]Ø)[فاصله L تقسيم بر سطح مؤثر الكترودها (A هدايت ويژه(K) بر طبق روابط زير محاسبه و توسط دستگاه هدايت سنج نشان داده مي شود :

R=V/I                   Ø=L/A            R=Ø/K

 

تشكيل لايه هائي از يونها در كنار الكترودها (پلاريزاسيون يا قطبش) باعث تشكيل خازن هاي دو لايه اي و خطا در اندازه گيري مقاومت ميشود كه با استفاده از جريان متناوب و متخلخل كردن سطح الكترود(پلاتينيزه كردن) از مزاحمت اين خازن ها جلوگيري ميگردد.

البته بايد توجه داشت كه اين مشكل در غلظتهاي بالا بر طرف نمي شود. هدايت سنج مدل CTR 80 يك دستگاه ازمايشگاهي و صنعتي ميباشدكه براي اندازه گيري رسانائي الكتريكي محلولها طراحي شده است و بر خلاف سيستم هاي معمول هدايت سنجي با الكترودهاي چهار قطبي كار ميكنند،در اين نوع الكترودها كه توسط شركت زاگ شيمي ابداع گرديده از چهار حلقه هادي كه نيازي به پلاتينيزه كردن ندارند و محفظه عايق با طرح ويژه استفاده ميشود اين آرايه باعث حذف كامل اثرات پلاريزاسيون در محدوده وسيعي از غلظت و برقراري سريع تعادل بين محلول و الكترود ميگرد.اين نوع الكترودها علي رغم  بهاي كم،كارآئي،دقت ودوام فوق العاده اي دارند وكمترين مقدار نمونه نيز براي اندازه گيري كافيست.

 

موارد استفاده

 موارد استفاده صنعتي:براي اندازه گيري غلظت آب كاملا" خالص تا آب دريا.

 موارد آزمايشگاهي:كليه اندازه گيريهاي هدايت سنجي وتيتراسيون هاي مربوطه،در محدودهء بسيار وسيعي از غلظتها.