نما بازار دستگاه های تست , اندازه گیری و مکان یابی