تحت پوشش : جهاد دانشگاهی, شورای عالی انقلاب فرهنگی