سرپرست مركز (دكتر سروش سرداری) معاون پژوهشی مركز (دكتر رضا مهدیان) معاون آموزشی مركز (دكتر نوشین داودی) معاون ارتباط با صنعت مركز (دكتر سروش سرداری) مدیر داخلی مركز (احمد عادلی) این مركز شامل سه گروه می باشد. 1-گروه بیوتكنولوژی پزشكی به مدیریت دكتر احمد عادلی 2- گروه پزشكی مولكولی به مدیریت دكتر رضا مهدیان 3- گروه تحقیقات مالاریا و ناقلین به مدیریت دكتر اكرم ابوئی مهریزی