تحت پوشش : شرکت ملی نفت ایران مرکز تلفن و اطلاعات اهواز : 9-4442071 4446464 (0611) روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب : 4446467 4446411 (0611)