تولید گیربکس های صنعتی (کاهنده های حلزونی, گیربکسهای هلیکال شفت مستقیم و موازی و گیربکسهای مخروطی)